SPOROVÁ AGENDA
A VYMÁHANIE POHĽADÁVIEK

 • Zastupovanie pred všetkými typmi českých a slovenských súdov v občianskych, obchodných, pracovných správnych a rodinných veciach 
 • Európsky platobný rozkaz, 
 • Vymáhanie pohľadávok 
 • Rozhodcovské konanie a arbitrážne konanie, 
 • Zastupovanie pred zahraničnými súdmi, Európskym súdom pre ľudské práva a inštitúciami Európskej únie
 • Rozvodové konanie
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Uplatňovanie rodičovských práv
 • Zmluvná agenda

PRÁVO OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ

 • Zakladanie spoločností a organizačných zložiek
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach – reorganizácia, zrušenie, likvidácia vrátane výmazu z OR
 • Zmluvná agenda 
 • Organizácia valných zhromaždení
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Fúzie a akvizície 
 • Joint – ventures
 • Zahraničné investície
 • Due diligence
 • Daňové poradenstvo
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom

PRÁVO DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA

 • Autorské práva, softvérové práva a internetové domény
 • Registračné konania a zastupovanie v súvisiacich sporoch
 • Nekalá súťaž
 • Právo priemyselného vlastníctva a informačných technológií
 • Ochranné známky – národné, európske a medzinárodné a zastupovanie ich majiteľov
 • Licenčné zmluvy
 • Ochrana know-how, obchodného tajomstva a obchodného mena klienta
 • Zastupovanie v sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva

PRÁVO V OBLASTI
ENERGETIKY

 • Otázky štátnej regulácie a komunikácia s a zastupovanie pred regulačnými úradmi a ďalšími orgánmi verejnej moci na území SR, ako aj medzinárodnými inštitúciami
 • Poradenstvo a zastupovanie developerov a investorov a financujúce subjekty v oblasti energetiky, povoľovacie procesy
 • Poradenstvo pre obchod s energiami
 • Akvizície
 • Environmentálne právo
 • Právne poradenstvo v otázkach obnoviteľných zdrojov, štátnej podpory a alternatívnych zdrojov
 • Transpozícia Európskeho práva z oblasti energetiky

PRACOVNÉ
PRÁVO

 • Právne poradenstvo
 • Pracovné a manažérske zmluvy 
 • Hromadné prepúšťanie
 • Pracovné pravidlá a vnútorné predpisy
 • Poradenstvo pri uzatváraní a ukončovaní pracovných pomerov a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych spory
 • Uzatváranie konkurenčných doložiek
 • Zamestnávanie prostredníctvom agentúr
 • Outsourcing, prechod a vysielanie zamestnancov
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Antidiskriminačný zákon v pracovnoprávnych vzťahoch

DEVELOPERSKÉ
PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI

 • Nákup a predaj nehnuteľností
 • Nájom a správa nehnuteľností
 • Developerská činnosť
 • Územné a stavebné konanie
 • Ochrana životného prostredia
 • Výstavba obchodných, administratívnych centier a priemyselných parkov
 • Nájomné zmluvy

KONKURZY
A REŠTRUKTUALIZÁCIE

 • Zastupovanie klientov v rámci konkurzného konania (veritelia, dlžníci, insolvenční správcovia)
 • Poradenstvo pri nákupe distressed assets;
 • Návrhy na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • Vypracovávanie dokumentácie a stanovísk
 • Odporovanie právnym úkonom dlžníka
 • Zabezpečovacie právne inštrumenty pre prípad konkurzu, vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
 • Nákup a predaj majetku speňažovaného v konkurze
 • Cezhraničný konkurz
 • Reorganizácia a reštrukturalizácia spoločností
 • Mimosúdne urovnania

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ
SÚŤAŽE

 • Kontrola koncentrácia na území SR, ČR a na európskej úrovni
 • Zastupovanie klientov pred súťažnými úradmi 
 • Zastupovanie a právna ochrana - zneužitie dominantného postavenia a dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, kartelové dohody, nekalá súťaž, náhrada škôd spôsobených protisúťažným jednaním
 • Distribútorské zmluvy a frančíza
 • Verejné obstarávanie
 • Cenová regulácia v rámci hospodárskej súťaže
 • Poradenstvo pre aktuálnu alebo plánovanú obchodnú politiku

BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE

 • Zabezpečovacie zmluvy pre slovenské ako aj zahraničné banky
 • Zaisťovanie inštrumenty a záruky – príprava, právna analýza a zmluvná dokumentácia

MEDZINÁRODNÉ
A EURÓPSKE PRÁVO

 • Posúdenie aplikácie právnych noriem európskeho práva pri všetkých transakciách
 • Zastupovanie v prípadoch nesprávnej implementácie európskych právnych noriem do právneho poriadku Sr
 • Právo obchodných spoločností
 • Jednotný trh Európskej únie
 • Hospodárska súťaž
 • Európske ochranné známky a patenty
 • Voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu
 • Dokumenty s medzinárodným prvkom