Oznam o zmene zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a s tým súvisiacou zmenou zákona o Obchodnom registri a vzniku povinnosti podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti do Obchodného registra.

Vážení klienti.

S platnosťou odo dňa 01.03.2018 bol zákonom č. 52/2018 Z.z. novelizovaný zákon č. 297/2008 Z.z. - zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Táto novela zákona nadobudla účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018.

V zmysle predmetného zákona bol zároveň novelizovaný a nastala zmena a doplnenie zákona č. 530/2003 Z. z. – zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou od 1. novembra 2018, sa do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,1c) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Uvedená povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Predmetný zákon zároveň definuje prechodné obdobie 14 mesiacov, v rámci ktorého sú právnické osoby (t.j. spoločnosti) zapísané v Obchodnom registri uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi najneskôr do 31. decembra 2019.

Údaje, ktoré sa budú povinne zapisovať o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené len v potvrdení o vykonaní zápisu.

Ku dňu 1.11.2018 zároveň nadobúda účinnosť vyhláška č. 178/2018 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra priložiť.

Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby bude vytvorený nový formulár. Toto podanie pre zápis, zmenu, výmaz údajov o konečnom užívateľovi výhod je bezplatné – nebude sa vyrubovať súdny poplatok.

Za účelom splnenia vyššie uvedenej zákonnej povinnosti (zapísanie údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra) bude potrebné doložiť nasledovný rozsah dokladov, respektíve zaslanie nižšie požadovaných informácií:

  1. Údaje o spoločnosti:
  • posledné podpísané úplné znenie spoločenskej zmluvy (pre účely určenia výkonu hlasovacích práv, podielu na základnom imaní, podielu na zisku) – naskenovaná podpísaná verzia
  1. Údaje o spoločníkoch (prípadne štatutárneho orgánu / vrcholového manažmentu, pokiaľ nie je možné identifikovať konečných užívateľov výhod – napr. akciové spoločnosti a pod.):
  • Meno, priezvisko a rodné priezvisko
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • trvalý pobyt uvedený v OP (prechodný pobyt)
  • štátna príslušnosť
  • druh dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti

Z dôvodu exponovanosti / preťaženosti Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v posledných mesiacoch kalendárneho roka 2018 si Vás za účelom splnenia uvedenej zákonnej povinnosti dovolíme osloviť v priebehu mesiaca 01/2019 s ponukou na zabezpečenie uvedených služieb.

V prípade ďalších otázok som Vám kedykoľvek k dispozícii.